gebruikersnaam:
paswoord:

Eerstvolgende Wedstrijden
Zondag
26-09-2021
ALPRO LEIEMARATHO...


ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Zonnebeekse Loopvrienden VZW ( ZOLO ) (hierna: ‘de vereniging’) is opgericht op                                 en is gevestigd te Zonnebeke, Beselarestraat 69, 8980 Zonnebeke.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2 Leden

 1. De vereniging bestaat uit: junioren en senioren.
 2. Junioren zijn die leden die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.
 3. Senioren zijn leden van 21 jaar en ouder.

Artikel 4 Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling van het online inschrtijvingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, email, rijksregisternummer en log in voor toegang tot persoonlijke ruimte op de website.
 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen ofwel bij het invullen van het online inschrijvingsformulier te worden voldaan ofwel overgeschreven te worden en op de rekening te staan ten laatste 5 dagen na de inschrijving. 
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij sportfederatie waaronder de club ressorteert.
 4. Het lidmaatschap gaat pas in nadat de betaling is verwerkt en jouw lidkaard van Sporta beschikbaar is. 
 5. Een lidmaatschap is niet opzegbaar en loopt tot en met 31 december van het lopende werkjaar.

Artikel 5 Een veilige sportomgeving
Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom om:

 1. al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten van de nodige verzekeringe,
 2. we streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie,
 3. sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden,
 4. te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elke lid zich veilig kan bewegen,
 5. een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt,
 6. op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten. 

Artikel 5 bis belangrijke afspraken

 1. Door het tekenen van het inschrijvingsformulier verklaart ieder lid zich medisch geschikt om de loopsport te beoefenen.
 2. Bij trainingen is iedere deelnemer verplicht zich te schikken naar de raadgevingen van de begeleider.
 3. Tijdens wedstrijden en trainingen op de openbare weg zal ieder lid zich schikken naar het geldende verkeersregelment. Iedereen is verplicht een duidelijk zichtbaar licht voor en achter en/of fluohesje te dragen bij beperkte zichtbaarheid. 

De vzw Zonnebeekse Loopvrienden kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens zijn activiteiten.

Artikel 6 Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten:

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement in te kijken.
 2. ​Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de toegetreden ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Artikel 7 Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor,  een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 8 Clubkleuren

    Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 1. shirt korte mouw : zwart – wit – groen (fluo)
 2. optioneel: singlet – shirt lange mouw -  Jack : zwart – wit – groen (fluo)
 3.  broek: zwart

Artikel 9 Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en 5 leden. ( Titeca Luc, Duthieuw Peter, Bentein Gerdy, Degryse Dries, Popelier Antony, Vervaeke Wim, Conny Laleman )
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde  in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
  1. de algemene leiding van zaken.
  2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten
  3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per kwartaal. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen. 
 3. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 4. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 10 Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter Titeca Luc en secretaris/penningmeester Duthieuw Peter vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
 2. Taken van de voorzitter:
  1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
  2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
  3. Hij beheert de website "zolo-zonnebeke.be".
 3. Taken van de secretaris:
  1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
  2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem vanuit de vereniging zijn toevertrouwd;
  3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen.
  4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
  5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
  6. Hij beheert de website "Poppiesrun".
 4. Taken van de penningmeester:
  1. beheert de gelden van de vereniging;
  2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
  3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
  4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
  5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11 verantwoordelijkheid tov eigendommen

 1. De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard ook, van haar leden.

Artikel 12 Wedstrijden

Leden die aan bonuswedstrijden deelnemen dienen:

 1. individueel in te schrijven via de organiserende club
 2. in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 
 3. dienen zelf nog hun bonuswedstrijd binnen de 10 dagen te registreren op www.zolo-zonnebeke.be (met vermelding borstnummer)

Leden die aan SUPERbonuswedstrijden deelnemen dienen:

 1. zich via het inschrijvingsformulier op www.zolo-zonnebeke.be/deelname superbonuswedstrijd te registreren.
 2. Het bedrag over te schrijven op de zolorekening
 3. in voorgeschreven kledij te verschijnen

Een lijst van de bonus- en superbonuswedstrijden wordt jaarlijks tegen 25 januari bekend gemaakt..

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de leden

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 14 Sponsoring

Sponsorcontracten dienen opgesteld te worden aan de hand van het daartoe voorziene formulier. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de secretaris.

Artikel 15 Wijziging van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Raad van Bestuur, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. 

Artikel 16 Feestcomité

Iedere activiteit onder de naam van VZW Zonnebeekse Loopvrienden dient schriftelijk aangevraagd en goedgekeurd te worden door het dagelijks bestuur.

Artikel 17 ZOLO messenger groep

 1. dit communicatieplatform dient enkel voor afspraken te maken (afspraak uren, carpoolen, ....enz)  betreffende spoirtactiviteieten.
 2. enkel na afspraak met de beheerder en via PB met goedkeuring kunnen er ander activiteieten op geplaatst worden. 
 3. Onder geen beding komt er reclame op van een of ander zelfstandige activiteit. Daarvoor mag men altijd sponsorformulieren aangevragen bij een van de bestuursleden.

Artikel 18 FORUM regels

Het Forum van de ZOLO website (www.zolo-zonnebeke.be) staat open voor iedere Zolo die zijn vraag, mening, adviezen of kennis wil delen met anderen of wil verrijken. 

De onderstaande Forumregels zijn niet opgesteld om beperkingen op te leggen maar meer om samen bij te dragen aan een Forum, waar iedereen zich thuis voelt en uitgenodigd wordt om vragen en opmerkingen te plaatsen zodat in de veelheid van raadgevers iets goeds tot stand kan komen.

Door gebruik te maken van dit forum verklaart u zich akkoord met alle op het forum geldende regels.

 1. Forum Auteursrechten:
  1. Alle berichten en informatie die op dit forum geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van Zolo VZW of van de auteur van het betreffend bericht.
  2. Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de bron vermeld worden.
 2. Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen​
  1. Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
  2. Voordat je een vraag plaatst altijd eerst de vorige topics checken! Grote kans dat je vraag al een keer eerder is gesteld.
  3. Plaats duidelijke berichten met relevante informatie. Beter geen bericht als een onduidelijk, onzinnig of nietszeggend bericht.
  4. Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma's, hoofdletters). Dit vergroot de kans op een zinnige reactie.
  5. Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende topics.
  6. Heb je een nieuwe vraag, open dan een nieuwe topic.
  7. Neem niet de topic van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van de topic te maken heeft.
  8. Heb je een privévraag of aanbod aan een lid, doe dit dan via PM (Persoonlijke Mail).
 3. Offtopic berichten
  1. Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.
  2. Discussies over privézaken, roddels, chat en andere berichten zijn op het zolo-forum in principe niet toegestaan.
 4. Fatsoensregels.​​
  1. Op dit forum gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:
   1. het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal.
   2. iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen.
   3. het plaatsen van iemands privégegevens.
   4. porno of schokkend materiaal.
   5. racistische uitlatingen.
   6. Bedreigingen
   7. discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen
 5. Verboden!
  1. Verboden is:
   1. het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen).
   2. reclame voor commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot het oplossen van een topic.
   3. het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het onderwerp.
   4. post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software.
   5. alles dat door wetgeving verboden is
 6. Ongewenst
  1. Verwijzen naar handleiding of zoekfunctie zonder een link naar die handleiding of zoek funktie te plaatsen.  Aan alleen een opmerking om de handleiding te lezen of de zoekfunctie te gebruiken heeft niemand iets, dus vermeld minstens een paar zoekbegrippen of de richting waarin gezocht moet worden.
  2. Berichten in afwijkend lettertype of kleur.
  3. De tekstopmaakfunctie's  (kleur, lettertype, vet, schuin etc.) zijn alleen bedoeld om accenten in berichten te maken. Hele berichten in kleur, bold etc. maakt het forum "rommelig" en minder goed leesbaar.
 7. Bezwaren
  1. Iedereen die problemen heeft met de inhoud van een bepaald bericht kan dit per PM (Persoonlijke Mail) aan een moderator melden.
  2. In dit bericht moet een duidelijke omschrijving van het bezwaar staan. Iedere klacht wordt bekeken en indien noodzakelijk wordt er actie ondernomen.
  3. Ben je het niet eens met een beslissing die is genomen door een moderator dien je via PM (Persoonlijke Mail) de moderator een bericht te sturen met een duidelijke omschrijving waarom je het er niet mee eens bent.
  4. Doe dit nooit openlijk via het forum!
  5. Bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord, maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen.
 8. Overige
  1. Een moderator controleert of berichten en/of leden tegen de regels ingaan en onderneemt zo nodig actie.
  2. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien, bij twijfel over de toepassing van de regels en/of meningsverschillen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s).
  3. De acties kunnen bestaan uit het:
   • verplaatsen van berichten
   • verwijderen van berichten
   • aanpassen van berichten
   • plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
   • sturen van persoonlijke waarschuwingen per PM (Persoonlijke Mail)
   • tijdelijk of permanent verbannen van het forum

ARTIKEL 19 Slotbepaling

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. 

Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het meedelen aan de leden.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ...........


 

Namens het bestuur van de vereniging,

 

Bentein Gerdy, Degryse Dries, Duthieuw Peter, Laleman Conny, Popelier Antony, Titeca Luc, Vervaeke Wim

december 2020